8 aprila

Krizni dodatek

Novice

0  comments

Kaj nam je znanega do sedaj, kajti pojasnila državnih organov se dnevno spreminjajo. Oprostitve delavcev, ki delajo in niso ogroženi je opredeljeno v 33. členu ZIUZEOP.

Ali je krizni mesečni dodatek obvezno izplačati vsem delavcem, ki delajo, tudi tistim, ki niso ogroženi? (33. člen ZIUZEOP)
V 2. odstavku 33. člena se ureja izplačilo mesečnega kriznega dodatka v višini 200 eurov za tiste, ki delajo in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače. Ogroženost v členu ni navedena kot pogoj za pridobitev pravice po kriznem dodatku. Krizni dodatek torej pripada vsem, ki delajo ne glede na ogroženost. Krizni dodatek se izplača pri plači za april in pri plači za maj 2020.

Ali se krzni mesečni dodatek delavcem, ki imajo krajši delovni čas izplača sorazmerno? (33. člen ZIUZEOP)
Krizni dodatek je namenjen vsem, ki delajo v primeru, ko delavec ne dela polni delovni čas, pridobi pravico do kriznega dodatka sorazmerno. Krizni dodatek se zaposlenemu izračuna in izplača za efektivne delovne ure v mesecu.

Kdo je oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo? (33. člen ZIUZEOP)
Oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene so deležni vsi delodajalci za delavce v delovnem razmerju, ki delajo in sicer zaradi tega, ker tudi na ta način pripomorejo k ohranitvi delovanja podjetij in zaposlitev v času epidemije virusa COVID-19. Oproščeni so plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezanca in za delodajalca za delo v mesecu aprilu in maju 2020. Oprostitev velja za tiste zavarovance, ki v času uporabe interventnih ukrepov po tem zakonu še naprej opravljajo delo in prejemajo plačo, prav tako pa se le-ta delodajalcu prizna tudi za čas, ko so zaposleni na dopustu in prejemajo nadomestilo plače v skladu drugim odstavkom 137. člena ZDR-1. Velja pa ta oprostitev samo za delavce v delovnem razmerju, zaposlene v podjetjih v zasebnem sektorju s sedežem v Republiki Sloveniji, ne velja pa za zavarovance, katerih delodajalci so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna.

Opazili smo, da se v tabeli, ki jo je pripravil in objavil FURS, pojavlja drugačen datum (13.3.2020), zato smo jih že prosili za popravek ali dodatna pojasnila.

Kaj je z ostalimi socialnimi prispevki? (33. člen ZIUZEOP)
Ostale prispevke zavarovanca delodajalec obračuna, odtegne ter plača za račun zavezanca, prav tako ostale prispevke delodajalca obračuna in plača delodajalec. Ti prispevki so : prispevek za zdravstveno zavarovanje I. in II: , za starševsko varstvo I. in II., za zaposlovanje I. in II., za poškodbe pri delu in poklicne bolezni II..

Ali je podjetje avtomatično upravičeno do oprostitve plačila PIZ za tiste zaposlene, ki delajo? Od 1.4. dalje? Pri obračunu plače ta prispevek samo obračunamo in ga ne nakažemo? (33. člen ZIUZEOP)
Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezanca in za delodajalca za delo v mesecu aprilu in maju 2020.
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo delodajalci še vedno obračunali v skladu z veljavnimi predpisi, ne bo pa jih potrebno plačati. O izplačanih plačah, za katere velja ukrep oprostitve plačila prispevkov, delodajalci, ki so plačniki davka, davčnemu organu ločeno poročajo v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1). Oprostitev plačila prispevkov velja samo za delavce v delovnem razmerju, ki so vključeni v zavarovanje na podlagi prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2, zaposlene v podjetjih v zasebnem sektorju, ne velja pa za zavarovance, katerih delodajalci so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna.

Posebno pozornost je potrebno nameniti  99. členu ZIUZEOP. Subjekti, ki uveljavijo navedene ugodnosti, v letu 2020 ne smejo deliti dobička, izplačevati dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu, sicer morajo navedena upravičena vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, predpisanih v Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Podjetja, ki izplačujejo božičnico na koncu poslovnega leta ali je osnova za izplačilo delovna uspešnost ali poslovna uspešnost? V kolikor je iz naslova poslovne uspešnosti se božičnice ne izplača, sicer je potrebno vračilo sredstev z zamudnimi obrestmi.

Mesec marec bodo plače obračunane po istem REK-1 obrazcu. Sedaj je v pripravi sprememba obrazca. V kolikor bodo pojasnila glede kriznega dodatka vezana tudi na mesec marec bomo naredili popravke obračunov.

Krizni dodatek in oprostitev prispevkov je samo možnost, ki jo država nudi za zaposlene delavce, v kolikor menite, da vaše poslovanje ni ogroženo in ne pričakujete večjega upada prometa, lahko mirno odklonite.

 

vir: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Vaša-vprašanja-in-odgovori#107912711-oprostitev-plaila-prispevkov-za-zaposlene-ki-delajo

Preberite tudi

Je čas za zajtrk?

Je čas za zajtrk?

Le kdo vžiga to luč?

Le kdo vžiga to luč?

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Naroči se, na prejemanje novic